Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Laatste update: 24-01-2024

1. De hier genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Cure4Life Consulent en de Cliënt. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2. Middels een getekende Deelname-overeenkomst verklaart Cliënt deel te nemen aan een door Cliënt gekozen Cure4Life Voedingsprogramma en akkoord te gaan met de bijbehorende Algemene Voorwaarden Cure4Life Consulent.
3. De Cliënt zal in samenwerking met de Cure4Life Consulent een anamnese formulier (F1) volledig en naar waarheid invullen. Tevens zal de Cliënt via samenwerkingspartner of de huisarts –via een door Cure4Life verstrekt aanvraagformulier bloedafname- bloed laten prikken. Aan de hand van de ingevulde anamnese en de bloeduitslagen ontvangt de Cliënt via de van Cure4Life of via de consulent een gepersonaliseerd Cure4Life Voedingsprogramma, inclusief eventuele persoonlijke aanbevelingen en/of adviezen.
4. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Cure4Life of haar Consulent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig worden verstrekt, en dat deze geen onwaarheden bevatten.
5. De Cliënt gaat ermee akkoord dat zijn (medische) gegevens door Consulent aan Cure4Life BV worden verstrekt voor de totstandkoming van het Cure4Life Voedingsprogramma en onderzoeksdoeleinden en ter controle tijdens het traject.
6. De Cliënt ontvangt van de Cure4Life of haar Consulent begeleiding bij het volgen van het Cure4Life voedingsprogramma. Deze begeleiding bestaat uit meet- en weeg consulten en/of extra coaching gesprekken en/of nacontrole consulten, een en ander afhankelijk van het gekozen Voedingsprogramma.
C4L-Basic: max. 2 consulten in een tijdsbestek van 2 maanden. Extra consulten worden gepland en afgerekend met consulent
C4L-Complete: max. 12 controle- en coachingsconsulten en 1 extra nacontrole, in een tijdsbestek van 8 maanden, te rekenen vanaf de datum dat Cliënt start met het Cure4Life Voedingsprogramma.
7. Met betrekking tot de frequentie van consulten zullen partijen met elkaar afspraken maken. Indien de Cliënt een afspraak voor een consult niet kan nakomen, dan dient de Cliënt de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Zegt de Cliënt de afspraak korter dan 24 uur van te voren af, dan wordt de gereserveerde tijd als een consult aangemerkt en in mindering gebracht op het aantal consulten waarop de Cliënt recht heeft.
8. Om een optimaal resultaat te bereiken dient de Cliënt de persoonlijke en specifieke adviezen van Cure4Life of haar Consulent op te volgen en dient de Cliënt het gehele Cure4Life Voedingsprogramma te volgen tot en met de stabilisatiefase en het ontvangen van de Richtlijnen voor de toekomst. Het is soms mogelijk dat tijdens het volgen van het Cure4Life Voedingsprogramma de Cliënt tijdelijk geen of weinig resultaat boekt. Het is belangrijk dat de Cliënt op voorhand weet dat dit kan gebeuren en in een dergelijke situatie toch blijft volhouden en dat hij de afgesproken consulten nakomt.
9. De Cliënt volgt vrijwillig het Cure4Life voedingsprogramma en deelname is voor risico van de Cliënt. Cure4Life of haar Consulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte (lichamelijk of geestelijk) voortvloeiend uit of in verband met het volgen van het Cure4Life Voedingsprogramma. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn voedings- en gezondheidssituatie. Indien de Cliënt twijfelt of een bepaald voedingsvoorschrift en/of advies goed voor hem is, dan dient de Cliënt advies in te winnen bij diens eigen arts. Het volgen van het Cure4Life Voedingsprogramma of het vragen van advies aan Cure4Life of diens Consulent dient nimmer te worden gezien als vervanging voor het raadplegen van de eigen arts.
10. Cure4Life of haar Consulent zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Cure4Life of haar Consulent garandeert niet dat de Cliënt door het afnemen van het Voedingsprogramma afvalt. Het succes is (mede) afhankelijk van de inspanning en motivatie van de Cliënt.
11. De prijs voor deelname is afhankelijk van het gekozen Cure4Life Voedingsprogramma en zal voor aanvang duidelijk aan de Cliënt worden gecommuniceerd en staat tevens vermeld op de Deelname-overeenkomst.
12. Indien de Cliënt na ondertekening van de Deelname-overeenkomst zijn deelname annuleert, dan worden annuleringskosten aan de Cliënt in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen € 100,-. Het is niet mogelijk de deelname te annuleren nadat uw aanvraag intern verzonden is naar het medisch team van Cure4Life. In dit geval is er geen recht op teruggave.
13. Genoemde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
14. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
15. Indien de Cliënt gebruik maakt van de mogelijkheid om de prijs voor het Cure4Life Voedingsprogramma in termijnen te betalen, dan geschiedt betaling middels automatische incasso waarvoor de Cliënt aan Cure4Life een volmacht verleent. Het feit dat de Cliënt voortijdig stopt met het volgen van het Cure4Life Voedingsprogramma of deze tijdelijk pauzeert, geeft de Cliënt niet het recht een automatisch geïncasseerd bedrag te storneren. De betalingsverplichting blijft te allen tijde bestaan.
16. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de Cliënt vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Cliënt in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Cliënt, voor zover de wet dat toelaat.
17. Cure4Life of haar Consulent behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van het consult te wijzigen. De Cliënt wordt hiervan telefonisch in kennis gesteld.
18. Indien de Cure4Life Consulent wegens ziekte geen werkzaamheden voor de Cliënt kan uitvoeren, dan wordt de Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch of via de e-mail in kennis gesteld.
19. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze informatie zal niet met derden worden gedeeld. Artikel 5 vormt hierop de uitzondering.
20. Cure4Life of haar Consulent kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van de Cliënt.
21. Cure4Life of haar Consulent kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen in de praktijk van Consulent.
22. Indien de Cure4Life of haar Consulent aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Consulent beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van de Consulent gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Cure4Life of haar Consulent beperkt tot het bedrag dat de Cliënt aan Cure4Life of haar Consulent betaald heeft.
23. De Cliënt dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door de Cure4Life of haar Consulent geleverde producten en Voedingsprogramma’s geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
24. Vanwege grote gezondheidsrisico’s en ter bescherming van Cure4Life’s intellectuele eigendom, is het de Cliënt strikt verboden om diens persoonlijke Voedingsprogramma direct of indirect aan derden ter beschikking te stellen. Overtreding zal onherroepelijk leiden tot een financiële claim aan het adres van Cliënt. Eventuele andere negatieve gevolgen van een dergelijke daad komen volledig voor rekening van Cliënt.
25. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in e-mailberichten, offertes en overeenkomsten van Cure4Life of haar Consulent binden Cure4Life of haar Consulent niet.
26. Cure4Life of haar Consulent is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. In een dergelijk geval zal geen sprake zijn van enige restitutie.
27. Voorts is Cure4Life of haar Consulent bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
28. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
29. Alle geschillen tussen de Cliënt en Cure4Life of haar Consulent zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Consulent gevestigd is. Bij een eventueel geschil komen de Cliënt en Cure4Life of haar Consulent overeen dat binnen een termijn van 4 weken het geschil wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter, dan wel dat het geschil binnen 4 weken in der minne wordt geschikt.
30. Middels het ondertekenen van de Deelname-overeenkomst verklaart de Cliënt:
a. door Cure4Life of haar Consulent uitvoerig te zijn ingelicht over de procedures, de begeleiding en de verantwoordelijkheden van de Cliënt rond het volgen van het Cure4Life gezondheidsprogramma;
b. zelf (mede) verantwoordelijk te zijn voor het behalen van het gewenste resultaat;
c. zich zal houden aan de afgesproken consultmomenten;
d. te allen tijde eerlijk zal zijn tegen Cure4Life en haar Consulent over zijn leef- eet- en drinkpatroon.
31. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, verklaart u zich ook akkoord met de toepasselijkheid van onze privacyverklaring.